دوره شاگرد سازی از رادیو

تعلیم  


عیسی مسیح میگوید: " بروید و همه امتها را شاگرد بسازید" (متی ۲۸: ۱۹).
این دوره آموزشی برای هر فردی است که اشتیاق دارد به عنوان یک ایماندار به عیسی مسیح رشد کند.
آموزش از طریق برنامه های رادیو و کتب دستورعمل انجام میشود.

readبرای خواندن متن برنامه ها،‎ روی مطلب مورد نظر خود کلیک کنید.

با کلیک کردن روی نام برنامۀ رادیویی، می توانید متن آنرا بخوانید. در صورتیکه با ‏دکمۀ راست موس روی نام برنامه ای کلیک کنید، می توانید آن را در کامپیوتر خود save‎‏ ‏نمایید. بدین ترتیب شما می توانید حتی بعد از خارج شدن از ‏Internet‏ نیز متن آن برنامه را مطالعه کنید.‏

link to read text
شاگردی
1 شناخت خداوند 6 رازگاهان 11 استفاده از کتاب مقدس
16 دعا یک گفتگو است 21 رشد کردن 26 مسؤلیتها درمشارکت با هم
31 آوردن میوه 36 اعتماد به نفس مسیحی 41 روابط زن و مرد
46 اولویتها 51 روح القدس 56 شاگرد
شاگردی پیشرفته
61 مفاهیم انجیل 66 رازگاهان با پرسشها 71 تفسیر کتاب مقدس
76 استفاده از کتاب مقدس برای دعا 81 کاربردهای عملی 86 كلیسا
91 بشارت دادن 96 یک روح بخشنده 101 روابط والدین و فرزند
106 کشف اراده خدا 111 هدایای روحانی 116 رهبران کلیسا
انجیل
121 وجود خدا 122 علل رنج کشیدن 123 راه حل خدا برای رنج
124 پاسخ مطلوب خدا 125 انتظارات مسیحیان  
کار خدا
126 قوانین در کتاب مقدس 127 ده فرمان 128 فاصلۀ بین مرگ و رستاخیز
129 نشانه های آمدن ثانویه عیسی 130 رستاخیز و داوری  
جشنهای کلیسا
link to read text link to read text link to read text
link to read text link to read text link to read text
link to read text link to read text link to read text
link to read text link to read text link to read text
خدمات بنای کلیسا
link to read text link to read text link to read text
link to read text link to read text link to read text
خدمت احیای کلیسا
link to read text link to read text link to read text
link to read text link to read text link to read text
مثل ها
link to read text link to read text link to read text
link to read text link to read text link to read text
link to read text link to read text link to read text
link to read text link to read text link to read text
link to read text link to read text link to read text
link to read text link to read text link to read text
link to read text link to read text link to read text
link to read text link to read text link to read text
تعلیم   حفظ کردن   بررسی کتاب مقدس  
دعا   در میان گذاشتن   کتابهای موجود در کتاب مقدس